Gmach OPM
Siedziba OPM Biblioteka OPM

Stowarzyszenie Polskich Mikronacji
WprowadzenieAktualności Władze CzłonkowieHistoria Kontakt

Kalendarium :: Zjazdy OPM :: Forum Polskich Mikronacji :: Byłe Instytucje OPM

O Forum Polskich Mikronacji - poprzedniku OPM
(2003 - 2007)

spisane przez JKM Artura Piotra, króla-seniora
Dreamlandu, pierwszego Sekretarza Generalnego OPM

Organizacja Polskich Mikronacji nie powstała oczywiście z niczego. świadczy o tym już sama Karta OPM, która w swojej preambule nawiązuje do poprzedzającej, nieformalnej struktury - Forum Polskich Mikronacji (FPM).

FPM powstało jako pomysł i dzieło mieszkańców dawnej Republiki Baridas: pierwszego Prezydenta Republiki Krzysztofa Parkoły oraz Jana "Hidema" Mauscha, którzy szybko znaleźli poparcie dla swojego pomysłu wśród innych, wówczas istniejących Mikronacji; później w prace nad listą aktywnie włączył się również Patryk Bit. Forum stanowiło pierwszą w dziejach polskich państw wirtualnych arenę bezpośrednich kontaktów przedstawicieli tych państw i niezależnie od istniejących animozji, zdawało się spełniać potrzebę wymiany wzajemnych opinii, uwag i ostrzeżeń. Zgodnie ze statutem, podstawowym celem listy dyskusyjnej (tylko taki był bowiem status FPM) było zapewnienie możliwości swobodnej wymiany poglądów między oficjalnymi przedstawicielami polskich państw wirtualnych na tematy dotycz±ce polskich państw wirtualnych, w tym również ustanowienie jednego miejsca publikacji oficjalnych dokumentów polskich państw wirtualnych dotyczących polityki międzynarodowej.

Uczestnikiem FPM mogło być każde polskie państwo wirtualne, przy czym w żadnym punkcie statutu nie określano bliżej, jakie warunki należy spełniać aby być uznanym za takowe państwo. Na Forum zabronione było podejmowanie działań zmierzających do bezprawnego przejęcia kontroli nad FPM, doprowadzenie FPM do stanu praktycznej nieużywalności bądź działanie zmierzające do urzeczywistnianie tego celu, grożenie uczestnikom FPM czynami bezprawnymi w rozumieniu prawa polskich państw wirtualnych i Rzeczypospolitej Polskiej, obraza uczuć religijnych uczestników FPM, znieważanie lub pomawianie uczestników FPM, znieważanie polskich państw wirtualnych oficjalnie uczestniczących w FPM, przesyłanie na FPM materiałów niedotyczących polskich państw wirtualnych, podawanie się za innych uczestników FPM, używanie wyrazów wulgarnych. Naruszenie tych zakazów mogło skończyć się siedmio-, czternasto- lub dwudziestojednodniow± moderacją uczestnika.

Forum nie było jednak organizacją międzynarodową, rozumianą jako odrębny podmiot prawa. Republika Baridas przyjęła na siebie, za powszechną zgodą uczestników, rolę właściciela i administratora listy dyskusyjnej FPM, prowadziła również informacyjną stronę internetową Forum. Zgodnie ze statutem, to właśnie Republika Baridas podejmowała decyzje o moderacji w razie przekroczenia statutowych zakazów przez uczestnika FPM; jedynym wymogiem w tym zakresie był obowiązek zachowania jawności decyzji o moderacji. Również Republika Baridas, choć tutaj już tylko za zgodą większości państw uczestniczących w Forum, mogła z góry odmówić w ogóle prawa rejestracji na Forum oficjalnego przedstawiciela państwa, jeżeli w jej ocenie istniała uzasadniona obawa, iż dopuszczałby się on czynów przez statut zakazywanych.

Wewnętrzny kryzys i ostatecznie kres dawnej Republiki Baridas, przyniosły również niepokoje co do sposobu sprawowania administracji na liście Forum Polskich Mikronacji. Spierano się, kto ma przejąć uprawnienia właścicielskie. Na gruncie tych sporów pojawiła się koncepcja utworzenia niezależnej od poszczególnych Mikronacji, organizacji międzynarodowej, która we własnym imieniu sprawowałaby - poprzez niezależny od jakiegokolwiek Rządu organ - administrację. Co do jednego mianowicie polskie Mikronacje pozostały zgodne: istnienie miejsca, które jak FPM pozwalałoby na swobodne dyskusje i rozwój relacji międzypaństwowych, jest wielce pożądane, jeżeli nie wręcz niezbędne.

Uznając iż nowa Organizacja spełnia wymogi należytego zachowania spuścizny Forum Polskich Mikronacji, w dniu 19 lutego 2007 roku Jan Mausch przekazał pierwszemu Sekretarzowi Generalnemu OPM, JKW królowi seniorowi Arturowi Piotrowi, listę dyskusyjną FPM.


Licencja Creative Commons Valid HTML 4.01 Transitional