Gmach OPM
Siedziba OPM Biblioteka OPM

Stowarzyszenie Polskich Mikronacji
WprowadzenieAktualności Władze CzłonkowieHistoria Kontakt

Schemat organizacyjny :: Opis urzędów i instytucji :: Urzędnicy OPM

Zgromadzenie Ogólne OPM

Choć nazwa ta nie występuje oficjalnie w żadnym dokumencie, Zgromadzeniem Ogólnym określa się ogół delegacji państw członkowskich, zebranych i obradujących w Sali Plenarnej Gmachu OPM. To właśnie w tym gronie są dyskutowane i uchwalane najważniejsze prawa OPM - Uchwały (w sprawach wewnętrznych OPM), Rezolucje (w istotnych kwestiach międzynarodowych) oraz Konwencje (ustanawiające normy prawa międzynarodowego). Akty te, poza zakresami rzeczowymi, różnią się również stopniem obowiązywania - Uchwały wiążą w sprawach wewnętrznych, Rezolucje nie mają charakteru wiążącego, a Konwencje wiążą te państwa, które dobrowolnie zdecydowały się je podpisać. W związku z przyjętą poprawką do Art. 13 Karty OPM 27 maja 2011 roku, udział w głosowaniach Organizacji jest obowiązkowy dla wszystkich Członków Zwyczajnych - pod rygorem zawieszenia Członkostwa w razie trzykrotnego braku udziału w głosowaniach.

Sekretarz Generalny OPM

Jest to główna władza wykonawcza Organizacji. Reprezentuje on ją i czuwa nad porządkiem i przestrzeganiem jej praw w trakcie prac. Jest powoływany przez Członków Organizacji, większością kwalifikowaną (2/3 głosów) na 6 miesięczną kadencję. Zgodnie z Kartą, Sekretarz Generalny nie może pełnić funkcji publicznych w swoim państwie, co ma gwarantować jego bezstronność. Wyjątkiem są funkcje w zakresie nauki oraz sądownictwa, oraz inne, dające rękojmię bezstronności (w praktyce do takich zalicza się także pełnienie funkcji m.in. w samorządach bądź administracji regionalnej). Sekretarz Generalny ma prawo ustanawiania innych organów administracyjnych Organizacji.

Zastępca Sekretarza Generalnego OPM

Powoływany przez SG, z możliwością odrzucenia nominacji przez 2/3 Członków OPM. Przejmuje funkcje Sekretarza Generalnego w wypadkach jego nieobecności.

Trybunał Sprawiedliwości

Powołany do życia przez Zgromadzenie Ogólne 27 maja 2011 roku. Trybunał Sprawiedliwości ma kompetencje w trzech dziedzinach: mediacja i arbitraż, rozstrzyganie sporów prawnych wynikających na tle wykładni oraz stosowania prawa międzynarodowego oraz innych spraw, które zostały przekazane Trybunałowi na mocy odrębnych przepisów. Rozstrzyga również spory prawne między rządami Organizacji a jej instytucjami. Karta OPM przewiduje, że stroną w postępowaniu może być tylko państwo. Karta OPM umożliwia również dopuszczenie do Trybunału państw nie będących członkami Organizacji, jeżeli zaakceptują warunki, jakie stawia Karta OPM oraz statut Trybunału. Wtedy, w postępowaniu przed Trybunałem mają równe prawa z państwami – członkami OPM.

W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi 7 Sędziów powoływanych na dziesięć miesięcy z możliwością ponownego ubiegania się o stanowisko. W tym zakresie decyzję wydaje Sekretarz Generalny na wniosek państw Członkowskich. Sędzią może zostać osoba, która posiada wiedzę prawniczą albo w zakresie stosunków międzynarodowych oraz nie jest członkiem delegacji państwowej przy OPM. Trybunał ma być maksymalnie niezależny od Organizacji i jej członków, dlatego w jego skład wchodzić będą osoby spoza Organizacji. Odwołanie sędziego przed upływem kadencji będzie możliwe wyłącznie za zgodą Trybunału. Jest to zabieg mający na celu zagwarantowanie sędziemu quasi-niezawisłości.

Prezesa Trybunału wybierany jest na pięciomiesięczną kadencję przez Sędziów, który będzie odpowiadał za należyte funkcjonowanie Trybunału oraz reprezentował go na zewnątrz.

Sekretariat OPM a

Powołany Zarządzeniem SG, Sekretariat ma za zadanie pomagać Sekretarzowi Generalnemu w wypełnianiu jego obowiązków. Składa się on z trzech departamentów.

  • Departament Organizacyjny na czele którego stoi Dyrektor.
  • Departament Polityczny na czele którego stoi Dyrektor.
  • Departament Kultury, Nauki na czele którego stoi Dyrektor w osobie Pełnomocnika ds. Akredytacji Uczelni i Instytucji Naukowych.

Wszystkich członków Sekretariatu powołuje i odwołuje SG.

Akademia Dyplomatyczna OPM

Biblioteka OPM

Biblioteka OPM powstała aby przechowywać akty prawne i inne ważne dokumenty dotyczące Organizacji. Zarządzana jest bezpośrednio przez Sekretarza Generalnego, a jej siedziba znajduje się w Elderlandzkim mieście CroTown.


Patrz także byłe instytucje OPM
Licencja Creative Commons Valid HTML 4.01 Transitional